Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Farma Doupov s.r.o., se sídlem Mašťov 301, Mašťov, identifikační číslo: 07944080 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Farma Doupov s.r.o., se sídlem Mašťov 301, Mašťov, adresa elektronické pošty info@farma-doupov.cz, telefon +420 725 930 228.

Správce nemá stanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením kupní smlouvy.

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem vyřízení jejich objednávek, uzavření smlouvy, odeslání zboží a případného řešení reklamací, neboť tyto osobní údaje jsou pro správce nezbytné zejména pro splnění jeho smluvních povinností. Za účelem uvedeným v předcházejícím odstavci správce zpracovává osobní údaje zákazníků, představující jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, fakturační adresu a adresu doručovací, e-mailovou adresu, telefon, IP adresu a cookies. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány jednak za účelem plnění shora uvedených smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Tyto data také používáme pro zkvalitňování zákaznického komfortu při nakupování, zlepšování a přidávání nových funkcí, poskytování komfortního přehledu o vašich objednávkách, přístupu k objednanému zboží pro Vaše potřeby například pro jednoduší reklamace. Upozornění na dostupnost a hlídaní skladovosti zboží a jejich výhodných cen, které jsou vázány k vašim předešlým nákupům a vašim zájmům. Údaje používáme ke zlepšování našich služeb, podpory našich zákazníků, vyhodnocování našich obchodních aktivit, tak abychom mohli činit správná rozhodnutí v rámci našich podnikatelských aktivit. To vše činíme na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytování služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované formě.

Údaje dále používáme ke komunikaci s vámi a individuálnímu přizpůsobením se vašim požadavkům. Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu uvedeného v tomto bodě.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu tako v případě obchodních sdělení, které navazují na Váš předešlí nákup, registraci nebo žádost o poskytnutí služby. Tykající se obdobných produktů, které jste nakoupili nebo požádali. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, které se vyskytuje v každém takovém emailu. Nebo můžete přímo kontaktovat náš zákaznický servis. Pokud odběr těchto obchodních sdělení odhlásíte váš email již pro tyto účely již nebude používán.

Vždy máte nárok vznést námitku proti zpracováním osobních údajů na kontaktech nacházejících se na konci tohoto dokumentu.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů. Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu. Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje v souvislosti s Vaší objednávkou zboží v e-shopu jsou zpracovávány, vyžádat si kopii těchto údajů a právo na přenositelnost vybraných údajů. Dále má právo nechat nesprávné osobní údaje opravit a v určitých případech právo požádat o výmaz osobních údajů (pokud však tyto osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro shora uvedené plnění správce). Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou zajišťující vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Pro povinnosti archivace vycházející z příslušných zákonů mohou být tyto údaje o objednávkách uchovávány po dobu 10 let například účetní doklady, faktury vystavené naší společností.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby, mohou být předány sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy či služby, přepravním společnostem na základě dodání produktů či služeb na základě smlouvy včetně odstoupení od smlouvy, dalším stranám vyhodnocujícím návštěvnost a efektivitu reklamy nebo zajišťující přímí marketing, právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoliv smlouvy. Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

V Mašťově dne 1. dubna 2020